24 موسسه پیام آوران همیاری چترا
 1. راههایی که اچ.آی.وی منتقل نمیشوند

  راههایی که اچ.آی.وی منتقل میشود شامل مواردی است که باعث …

 2. ایدز چیست؟

  ایدز (AIDS) مخفف Acquired Immune Deficiency Syndrome به معنی سندرم نقص ا…

 3. اچ.آی.وی چیست؟

  اچ.آی.وی HIV مخفف Human Immunodeficiency Virus به  معنی “ویروس نقص ا…

 4. دوره پنجره (window period) چیست؟

  از زمان ورود اچ آی وی به بدن حدوداً چند هفته تا 3 ماه طو…