در تاریخ 95/03/19 هنرمندان آثار برگزیده در نمایشگاه اولین جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز گرد هم آمدند.

اولین جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز با حمایت کمیته ایدز وزارت بهداشت، دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (UNAIDS)، ستاد توان افزایی سمن های شورای شهر و نمایندگی آن در منطقه 18 شهرداری تهران، گروه فرهنگی ایرسا، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مجموعه سینما گالری پردیس توسط موسسه پیام آوران همیاری اجرا گردید.

در این جشنواره از 10 کشور متفاوت حدود 700 اثر مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید که طی چندین کمیته داوری فنی گرافیک داخلی و بین المللی، داوری فنی ایدز( شامل دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز و کمیته ایدز وزارت بهداشت)  و نظرات افراد PLHIVs تعداد 100 اثر به نمایشگاه راه یافتند.

در مراسم گردهمایی، بازدیدکنندگان ضمن بازدید از آثار راه یافته به نمایشگاه، میتوانند به اثر منتخب از دیدگاه خود نیز رای دهند.

هنرمندان مشارکت کننده در مراسم گردهمایی در کنار آثار خود قرار گرفتند و د رخصوص ایده ها و طرحها خود با واحد خبری موسسه به گفتگو پرداختند.