در تاریخ 95/03/19 مدیر کشوری دفتر برنامه مشرتک سازمان ملل در زمینه ایدز از نمایشگاه آثار برگزیده اولین جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز بازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن تشکر از مدیر عامل موسسه پیام آوران همیاری به خاطر تلاش در خصوص برگزاری نمایشگاه، اعلام کردند که نمایشگاه روبان قرمز در زمان استراتژیکی برگزار شده است که همزمان نشستی در نیویورک در خصوص پایان دادن به ایدز در جریان میباشد.

ایشان به نقش برنامه های جامعه محور مانند اتوبوس ایدز و همینطور نقش هنرمندان در افزایش اطلاع رسانی و شناسایی افراد اچ.آی.وی مثبت و دسترسی آنها به درمان تاکید کردند و از اینکه موسسه پیام آوران همیاری در این زمینه نقش بسیار پررنگی داشته است ابراز تشکر نمودند.