در تاریخ 95/03/21 رئیس کمیته ایدز وزارت بهداشت، سرکار خانم دکتر کازرونی از نمایشگاه آثار برگزیده اولین جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز بازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن خرسندی از برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان و اثرات ارزشمندی که در زمینه ایدز به وجود آمده است، نقش هنرمندان را نقش پررنگی در مسیر پایان دادن به ایدز دانستند.