واحد روابط عمومی پیام آوران همیاری اعلام کرد

موسسه پیام آوران همیاری در صدد برگزاری اردوی سفر به طبیعت با رویکرد مدیریت بحران برای مددجویان و خانواده های آسیب دیده تحت پوشش موسسه میباشد که در اواخر آبان و آذر ماه 95 برگزار میگردد. سازمانها و خیرین متعددی ما را در برگزاری این اردو یاری داده اند و خواهند داد. این سازمانهای مردم نهاد و دولتی شامل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، جمعیت هلال احمر استان کرمان، باشگاه طبیعت گردی و کوهنوری ماهان ایر، بهزیستی شهرستان کرمان، جمعیت همیاران سلامت استان کرمان، شهرداری کرمان، جمعیت طلوع بی نشانهای کرمان، مجموعه گردشگردی و غیره  میباشند.

امید است که در این اردو ضمن طبیعت گردی، بتوان به افراد نحوه مواجهه با بحرانهای زندگی را نیز آموزش داد. طبیعت معلم بسیار خوبی برای انسان میباشد و چنانچه بتوانیم ارتباط با طبیعت را بیشتر نماییم و از زندگی شهری و استرس های روزانه کمی فاصله بگیریم؛ ضمن افزایش آرامش روحی و روانی، مانع از به وجود آمدن تنشهای جدیدی در زندگی خود خواهیم شد.

اردوی طبیعت آموزش میدهد که چگونه ضمن به وجود آمدن استرسها و تنشها در زندگی، آرامش خود را حفظ کرده و شرایط از دست ما خارج نشود و زندگی را به کنترل خود در آوریم.

در این سفر دکتر استاد هادی علیمحمدی و سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان(کارشناس ارشد مشاوره) و چندین کارشناس دیگر ما را همراهی خواهند کرد. پزشک آنکال و پرستار در تیم کمکهای اولیه مستقر خواهند شد و لیدر طبیعت گردی نیز همراه گروه پیش بینی شده است.