اگرچه اچ.آی.وی تنها متعلق به زنان فقیر یا کارتن خواب نمیباشد. باید خاطر نشان کرد که به دلایلی زنان ممکن است که به خدمات درمانی دسترسی کمتری داشته باشند و یا دسترسی نداشته باشند. این میتواند به دلایل زیر باشد:
• عدم آگاهی درباره اچ.آی.وی/ایدز
• منابع مالی کمتر
• انگ و تبعیض در خصوص بیماری
• بیکاری و وابستگی به دیگران
• مراقبت از دیگر اعضای خانواده که بیمار هستند به خصوص بچه ها
• ترس از عنوان کردن بیماری به خانواده
• دسترسی کمتر به خدمات درمانی
• مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم خود اظهاری

Barriers to care for HIV/AIDS In Women

Although HIV positive women are not only homeless or poor women, it should be noted that for some reasons women infected with HIV may have less access to or lower use of health care resources. This may be due to:

• Lack of knowledge about HIV/AIDS
• Fewer financial resources
• Stigma and discrimination in society
• Fewer health care resources available in the area
• Unemployed and dependent to others
• Added responsibility of caring for others, especially children
• Have a fear of telling their family about their HIV
• Have a less access to health care services
• Have an experience of being in an abusive relationship and not disclosing