اثرات مثبت مطرح کردن وضعیت اچ.آی.وی
– شما حمایت، اطلاعات و پذیرش فامیل، دوستان و کادر درمانی را خواهید داشت
– نگران مخفی کردن وضعیت خود در جمع آنان نخواهید بود
– شما شبکه حمایتی خواهید داشت که به شما در کاهش استرس کمک خواهد کرد
– این شبکه حمایتی در شرایطی که نگران هستید به شما گوش خواهند داد
– با داشتن این شبکه حمایتی احساس تنهایی کمتری خواهید کرد

 

Positive effects of disclosing your HIV status

• By opening up about being HIV-positive, you can get support, information, and acceptance.
• You won’t have the burden of keeping this secret.
• You will have a support network that will help you deal with the stresses
• You will have a support network that will hear you
• This support network will help you to feel less alone.