به چه کسی مثبت بودن خود را مطرح نمایم ؟

گفتن وضعیت مثبت شما به دیگران یک موضوع کاملا شخصی است و ممکن است که زمان کوتاه یا بلند طول بکشد. شما باید درباره آن تصمیم بگیرید. طی کردن مراحل زیر ممکن است به شما در تصمیم گیری در این خصوص که به چه کسی این موضوع را بگویید کمک نماید:
– فکر کنید که چه کسانی شما را حمایت میکنند مانند خانواده، دوست یا همکاران
– رابطه خود را با آنان تصور کنید و مزایا و معایب گفتن وضعیت مثبت خود را به آنان درنظر بگیرید
– موضوعاتی را که ممکن است بر حمایت این فرد از شما تاثیر بگذارد را پیدا کنید؟ ( مثلا: آیا آن فرد بیماری دارد؟ آیا شما به او اعتماد دارید؟ و غیره)
– دانش و نگرش فرد در خصوص اچ.آی.وی را در نظر بگیرید؟ آیا آنها از اچ.آی.وی ترس دارند و یا با افراد مثبت با تبعیض برخورد میکنند؟
– بررسی کنید که به چه دلیلی میخواهید این موضوع را با وی مطرح کنید ؟ چه حمایتی از او دریافت خواهید کرد؟

درباره هر یک از افراد این موضوعات را بررسی کنید و ببینید که آیا باید این موضوع را هم اکنون با او مطرح کنید یا بهتر است که صبر کنید بعدا به او بگویید و یا باید صبر کنید تا ببینید که چه میشود؟

 

 

Whom with talk about my HIV status?

Deciding to tell your HIV status to others is a completely personal choice and may take a short time or a long time. You should decide about it. Taking these steps may help you to figure out whom you want to tell:
1. Think about the people you rely on for support, like family, friends, or coworkers.
2. Figure out your relationship with each of these people and the pros and cons of telling them.
3. Determine any issues the person might have that will affect how much he or she can support you. For example, does the person have any health problems? Can you trust this person?
4. Look at people’s attitude and knowledge about HIV. Do they have fears or misconceptions about HIV?
5. Think about why you’d want to tell some people in particular. What kind of support can each person provide?
6. For each person, decide if the person should be told now, later, or to wait and see.