براساس تعريف WHO : ميل به تجربه اثر يا اثرات قبلي مصرف مواد مخدر وسوسه نام دارد.

فرد می تواند برای کاهش وسوسه اقداماتی را انجام دهد از جمله موارد زیر:

– از گرسنگی پرهیز کند
– احساسات خود را به زبان بیاورد
– مهارت << نه گفتن >> را بیاموزد
– از عصبانیت پرهیز کند
– به طور مرتب در جلسات مشاوره حاضر شود
– یا باید پاک باشد یا مصرف نماید و به دنبال راه سوم نباشد
– حداقل در سه ماه اول پاکی به دیگران پیام ندهد
– به اولین فکری که به سراغش می آید (معمولا” مصرف مواد است) اهمیت ندهد
– همچنین میتواند از ابزارهایی چون تمرینات 12 قدمی یا ابزار انجمنهای گمنام استفاده نماید.