1. من هم از برنامه های به صفر رساندن اچ آی وی/ایدز حمایت میکنم
  0.0%
  کمکهای ارسال شده تا کنون هدفگذاری شده روز باقی مانده
  0 77500000 139
  کمک رسانی
 2. سبزه، شادی بر سر سفره هر خانواده
  کمکهای ارسال شده تا کنون هدفگذاری شده روز باقی مانده
  6422000 به پایان رسیده است
  کمک رسانی
 3. رمضان است، دست خدا باشیم ....
  کمکهای ارسال شده تا کنون هدفگذاری شده روز باقی مانده
  5000000 به پایان رسیده است
  کمک رسانی