صفحه اصلی » دوره های آموزشی » مهارتهای زندگی ویژه همسران
نام دوره میزان مشارکت (ریال) تاریخ شروع مدت زمان مکان
مهارتهای زندگی ویژه همسران 10000 - هر جلسه 2017-09-27 12 - هفته مرکز بانوان چترا - چهارشنبه (۱۰ الی ۱۲ )

هدف از آموزش در این کارگاه: آموزش مهارتهای زندگی به همسران به ویژه همسران آسیب دیده از اعتیاد میباشد. 

این کارگاه بر اساس پکیج آموزشی تهیه شده توسط UNODC و ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی شده و توسط چترا اجرا میگردد. 

آنچه در این کارگاه می آموزید عبارت است از: 

-شناخت زندگی سالم 

- خانواده سالم و ابعاد آن 

- مهارت خودآگاهی

- مهارت همدلی 

- مهارت ارتباط موثر

- مهارت حل تعارض 

- مهارت حل مساله 

- مهارت قاطعیت داشتن و جرات ورزی

- مهارت مقابله با استرس 

- مهارت مقابله با هیجانهای منفی و خشم

- آشنایی با مفهوم سو مصرف مواد و اصول پیشگیری از مصرف مواد 

- پیشگیری از خشونت خانگی 

 

- آنچه در این دوره مورد نیاز است:  - حضور فعال شما - به همراه داشتن کتاب کار - مشارکت در بحث و گفتگوها