کمک به کودکان اچ.آی.وی مثبت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

برگزاری اتوبوس ایدز و سایر مراسم ها ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کمک به آموزش عمومی ۲۰۰.۰۰۰ ریال

کمک به تامین سبد کالا ۱۵۰۰.۰۰۰ ریال

کمک به تهیه لوازم التحریز کودکان ۵۰۰.۰۰۰ رایل

خدمات آموزش یک نفر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خدمات سبد کالای نیازمندان ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

خدمات لوازم التحریر ۵۰۰.۰۰۰ ریال

حرفه آموزی یک فرد و دریافت مدرک آموزشی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خرید چرخ خیاطی و اشتغال یک نفر ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خرید وسایل کار جهت کار چرم دوزی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زنان و کودکان آسیب دیده از اعتیاد در اولویت خدمات کمک رسانی این موسسه میباشند. از کمک شما متشکریم

کارتن خواب ها

تامین غذای یک وعده برای افراد بی سرپناه ۵۰.۰۰۰ ریال

تامین بسته کاهش آسیب جهت افراد بی سرپناه ۱۰۰.۰۰۰ ریال

تامین خدمات لباس جهت افراد بی سرپناه ۳۰۰.۰۰۰ ریال

کمک به بهبودی و قطع مصرف

هزینه یک خدمت مشاوره ای ۵۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه یک خدمت رفاهی (تنقلات – نبات - ...) ۳۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه خدمات روزانه نگهداری در مراکز اقامتی ۵۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه یک ماه اقامت در مراکز میان مدت اقامتی ( کمپ) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه یک ماه درمان یک نوجوان در مراکز ویژه نگهداری ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

توانمند سازی بهبودیافتگان و بازگشت به جامعه

هزینه یک روزکامل اقامتی در مرکز توانمند سازی ۴۵۰.۰۰۰ ریال

هزینه خدمات مشاوره ای ۵۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه خدمت حرفه آموزی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه خدمات رفاهی ۳۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه یک تهیه لباس و کفش ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال