اصول و ارزشهای ما 

 ما بر این باوریم که چشم انداز و بیانیه ماموریت ما زمانی به تحقق می پیوندد که اهداف و برآیند کار همکاران شاغل در این موسسه انعکاس دهنده ارزشهای پایه و راهبردی زیر باشد:

 

ارزشهای پایه:

عدم تبعیض بدون قضاوت: همکاران شاغل در موسسه از هرگونه تبعیض و سوگیری در مورد مراجع خود داری مینمایند و شخصیت، باورها، مذهب، جنسیت و عملکرد مراجعین را مورد قضاوت قرار نمیدهند.

برابری در ارائه خدمات: کلیه مددجویان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی ، قومی، نژادی،  مذهبی و جنسیتی، خدمات یکسان دریافت میدارند.

تجربه و تخصص کاری: همکاران شاغل در مرکزقبل ازشروع کار وظایف محوله  را آموزش دیده و در ارتقا تجربه کاری خود تمام تلاش خود را مینمایند.

 

ارزشهای راهبردی:

احترام 

هر فردی این حق را دارد که به ارزشها و باورهای او احترام گذاشته شود.

تفاوت فرهنگی، قومی، نژادی، جنسیتی و مذهبی باید تشخیص داده شده و مورد احترام میباشد.

همکاری و رفتار محترمانه مددکاران و روانشناسان و سایر پرسنل شاغل در مرکز به پیشبرد بهتر اهداف کمک مینماید.

شفافیت و انصاف در ارائه خدمات

همکاران شاغل در مرکز تلاش مینمایند که خدمات را به صورت یکسان در اختیار تمام مددجویان قرار دهند.

ارتباط همکاران با مددجویان شفاف و در چارچوب اهداف مرکز باشد.

سیاستها و برنامه های مرکز شفاف بوده و انعکاس دهنده صداقت، کیفیت و حفظ استانداردها میباشد.

موثر و کارآمد بودن خدمات

ارائه خدمات و فعالیتهای مرکزبا توجه به میزان مصرف فرد و نوع ماده مصرف به شیوه ای موثر و مناسب میباشد.

رهبری و پاسخگو بودن

همکاران در ارائه خدمات خود مسول و پاسخگو میباشند.

همکاران خدمات خود را بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از موسسه انجام میدهند و مسولیت  عدم انجام وظایف خود را بر عهده میگیرند.

خدمات ، برنامه ها و سیاستها به صورت مستمر ارزیابی میگردد.

همکاران شاغل در موسسه آگاهانه  مسول اجرای برنامه های موسسه بوده و به صورت مستمر برنامه ها را به اجرا میگذارند.

اخلاق حرفه ای 

همکاران موظف میباشند که از اصول اخلاق حرفه ای تبعیت نمایند (اخلاق حرفه ای پزشکی و یا اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی).

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی