چترا دارای پروانه کشوری از سازمان بهزیستی کشور میباشد. 

این موسسه به تناسب فعالیت های مختلف مجوز جداگانه نیز دارد که در راستای اهداف موسسه و در چارچوب قوانین بهزیستی،‌دانشگاهها و یا غیره صادر شده است. 

 

 

 

 

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی