خدمات گیرندگان چترا کلیه افرادی هستند که یکی از شرایط ذیل را دارا میباشند: 

 

- در یکی از مراکز چترا خدمات کاهش آسیب، مشاوره و یا تست رایگان دریافت داشته اند. 

- در یکی از دوره های آموزشی چترا شرکت نموده اند و یا قصد شرکت دارند. 

- در کارگاه های حرفه آموزی  و کارآفرینی مشغول به کار میباشند و یا در نوبت حضور میباشند. 

- در یکی از کمپین های موسسه و یا برنامه های موسسه خدمات کاهش آسیب، مشاوره یا تست رایگان دریافت داشته اند. 

 

در صورتیکه جز یکی از گروههای فوق هستید در قسمت  "پروفایل کاربری "  پس از ثبت نام اولیه و طی کردن مرحله اول - بخش خدمات گیرندگان را انتخاب نمایید. 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی