این مراکز که متشکل از مددکاران حرفه ای میباشد در دو بخش فعالیت مینماید: 

بخش اول: شناسایی آسیبهای اجتماعی محله و منطقه در حال فعالیت و برنامه ریزی برای مداخلات مددکاری در خصوص آن آسیبها 

بخش دوم: جوابگویی به مراجعان آسیب دیده یا در معرض آسیب و انجام ارجاعات موثر 

 

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی