سرپناه شبانه مردان و زنان – گرمخانه (مددسرای ساماندهی افراد کارتن خواب)

خدمات اولیه بهداشتی شامل حمام و کمکهای اولیه، دریافت غذای گرم و پذیرایی چایی، خدمات مشاوره ای، مددکاری و پزشکی، امکان اقامت در شب و دریافت صبحانه، ارجاعات مناسب(شامل ارجاع به مراکز درمانی، کارآفرینی، کمیته امداد، بهزیستی، و سایر مراکز).

 

شلتر و گرمخانه های تحت پوشش چترا

 

خوابگاه مردان شهرک ولیعصر تحت پوشش بهزیتی استان تهران - آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان عمرانی،خیابان کشاورز خوابگاه پیام آوران همیاری

خوابگاه زنان شهرک ولیعصر تحت پوشش بهزیتی استان تهران - آدرس: شهرک ولیعصر، خیابان بهرامی 

خوابگاه اقامت موقت مردان با ظرفیت 100 تا 150 نفر مددسرای امید شهرداری منطقه 9 -  آدرس : آزادی میدان فتح ، 1/29

 

  1. خدمات مشاوره چترا
  2. پیشنهادات و انتقادات
  3. حمایت مالی