صفحه اصلی » ارزش آفرینی چترا » به نفع زنان آسیب دیده اجتماعی

محصولات این بخش به نفع زنان آسیب دیده اجتماعی هزینه میگردد. زن بخش حساس جامعه و از طرفی یکی از ستونهای خانواده میباشد. برای رشد فرهنگ یک جامعه نمیتوان از آموزش و حمایت زنان آن جامعه غافل ماند. ما در این بخش سعی داریم از زنان آسیب دیده اجتماعی حمایت نماییم. زن ایرانی را به دور از هر گونه تعصب در حد شان زن ایرانی اسلامی حمایت کنیم.